Backing track ii V I key g hero
Backing track ii V I key f hero
Backing track ii V I key e hero
Backing track ii V I key d hero
Backing track ii V I key c hero
Backing track ii V I key b hero
Backing track ii V I key a hero
Backing track I iii vi IV V key g hero
Backing track I iii vi IV V key f hero